سقف سازه فضاکار مجتمع ورزشی گل گهرسیرجان
مساحت پروژه:12000 متر مربع
محل اجرای پروژه: گل گهرسیرجان
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین قوسی وهرمی و گنبدی شکل

سقف سازه فضاکار ایستگاه راه آهن تهران
مساحت پروژه:3000 متر مربع
محل اجرای پروژه:تهران
نوع سقف: سازه فضایی ( سازه فضاکار )گوئین قوسی شکل
نوع پوشش: ورق گالوانیزه

سقف سازه فضاکار مترو شماره 5 تبریز
قبلی 1 2 3 4